Avaldus

 Sisseastumismaks: 3,20 €
 Liikmemaks  aastas 8,00 €

 

MTÜ PRANDI KÜLA JA ALLIKAD JUHATUSELE

A V A L D U S

Mina ………………………………… isikukood ………………………

elukoht: ………………………………………………………………………..

soovin astuda MTÜ Prandi küla ja allikad liikmeks.

Kohustun täitma ühingu põhikirja. Tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumismaksu ja igakuulist liikmemaksu (kuni 18.a. vanuseni vabastatud)

Kuupäev. ………………………………..

Allkiri ………………………………….