Põhikiri

I.ÜLDSÄTTED

1.  Mittetulundusühing nimetusega Prandi küla ja allikad (edaspidi:
Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja finantseerimise põhimõttel. On loodud Prandi küla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamiseks ning külaelanike huvide ja vajaduste kaitseks. Samuti Prandi allikate väärtustamiseks ja koha tutvustamiseks ning  kultuuri-spordiürituste korraldamiseks.
2. Ühingu  asukohaks on Eesti Vabariik ,Järvamaa ,Koigi vald,
Prandi küla , Prandi külamaja.
3. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsebril.
4. Ühing on asutatud tähtajatult.
5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest käesolevast põhikirjast.
6. Mittetulundusühing on asutatud 13.septembril 2006.a.

II. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGU VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6. toodud juhul üldkoosolek.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda vastavalt ühingu liikme soovile. Ühingu juhatus kustutab pärast välaastumis soovi otsust liikmete nimekirjast.

2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
          a)  ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud   ühingu
                liikmemaksu
           b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu  üldkoosolekul  
                 või  ühingu poolt korraldatud üritusel;  
           c) astub ühinguga samalaadset tegevust  arendava mittetulundus-
                ühingu liikmeks;   

2.5 Ühingu liikmete väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest;

2.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

 III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.. Ühingu liikmetel on õigus :
        a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekulb)
         b) olla valitud ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite
             liikmeks;
        c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu 
             tegevuse  kohta;

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

        a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja selle organite 
            otsuseid
        b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
        c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks 
            oma   elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed 
            hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutmist;
       d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta   
            liikmelisus lõpeb aasta kestel;                
       e) liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi 
           võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt
           olid kõik ühingu liikmed, alusel.

IV. ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu  
         liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
        a) põhikirja muutmine
        b )eesmärgi muutmine
        c) juhatuse liikmete määramine
        d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu 
             nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu 
             esindaja määramine
       e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade  
           võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja   
            tingimuste   määramine nimetatud tehinguteks
      f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga 
          antud teiste organite pädevusse

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

         a) aastaaruande kinnitamiseks
         b) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/10      
               ühingu liikmetest
         c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4.. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.6.. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud , kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nenede esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema hääleteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 häälteenamust ja ees-märgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingui liikmete nõusolekut.

V. JUHATUS

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 – 9  liiget.

5.2  Juhatuse liikmed määrab üldkoosoleku ametisse 3 aastaks

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamust

VI. ÜHINEMINE.JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2.  Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ühingu liikmete vahel või läheb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse .

Käesolev  põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 07.05.2011
aastal, Prandis.