Arengukava

Prandi küla arengukava

   aastateks 2014 kuni 2019

SISUKORD 

 1. SISSEJUHATUS                                                                                             
 2. KÜLA KIRJELDUS JA TÄNANE  OLUKORD
  2.1   PRANDI KÜLA AJALOOLINE TAUST 
  2.2   KÜLA PAIKNEMISE KIRJELDUS
  2.3   KÜLA LOODUSLIKUD OLUD
  2.4   KÜLA MAJANDUSLIKUD OLUD
  2.5   KÜLA INFRASTRUKTUUR
  2.6   KÜLAELANIKKOND
  2.7   KÜLA INIMKAPITAL
  2.8   KÜLAELANIKE  KOOSTÖÖ
  2.9   HINNANG KÜLA OLUKORRALE (SWOT-ANALÜÜS)
  2.10 KÜLA KÄSITLEVAD ÕIGUSAKTID
  2.11  KÜLASELTSI LIIKELISUS TEISTES ORGANISATSIOONIDES 
   
 3. KÜLA VAJADUSED
  3.1   ELULINE VAJADUS
  3.2   ARENGUVAJADUS .
 4. KÜLA TULEVIKUPILT
  4.1   ELANIKKOND
  4.2   INFRASTRUKTUUR
  4.3   HEAKORD
  4.4   MAJANDUS  
 5. KÜLA ARENGULISED EELISTUSED JA ÜLESANDED NENDE SAAVUTAMISEKS     
  5.1   ELANIKKOND JA ÜHISTEGEVUS
  5.2   INFRASTRUKTUUR, HEAKORD
  5.3   ETTEVÕTLUS
  5.4   INFO, MAINEKUJUNDUS
  5.5   KÜLALIIKUMINE

1. SISSEJUHATUS 

Käesolev Prandi küla arengukava on  koostatud aastateks 2014 – 2019 ning see paneb paika Prandi küla tulevikuvisiooni ja sellest lähtuvad arengueesmärgid.
Küla arengukava koostamisega on tegeldud alates 2007 aastast ning selle eestvedajaks on  olnud MTÜ Prandi küla ja allikad. Prandi küla arengukava koostamisest on osa võtnud läbi koosolekute ja arutelude enamik külaelanikest. Külaelanikele ja nende peredele on e-posti kaudu välja saadetud küla arengukava projekt, kus soovijatel on olnud võimalus parandusi ja ettepanekuid teha. Igal aastal on külaseltsi poolt korraldatud külakoosolekuid, millesse on kaasatud küla aktiivsemad elanikud. Küla esindaja Õnne Põllumets on läbinud küla arengukava koostamise koolituse.
Arengukava koostamisel on arvestatud Koigi valla arengukavaga aastateks 2007 – 2017. Kasutatud on Koigi vallas olemasolevat informatsiooni elanikkonna kohta. Lähtutud on ka MTÜ Kodukant Järvamaa strateegiast ja Eesti Külaliikumise Kodukant juhendmaterjalidest. 

2.  KÜLA KIRJELDUS JA TÄNANE OLUKORD 

Prandi  küla peamisteks väärtuseks on tema elanikkond, kaunis loodus koos allikajärvega ja ka aktiivne külaselts.
Prandi külaselts MTÜ Prandi küla ja allikad on asutatud 13.09.2006. a. 26 asutajaliikme poolt.
Külaseltsi eesmärkideks on arendada külaelu, seista küla ja külaelanike huvide eest, väärtustada külakeskkonda ja korraldada kultuuriüritusi.
31.12.2013. a. seisuga kuulub külaseltsi 45 liiget. 
MTÜ Prandi küla ja allikad on MTÜ Järva Arengu Partnerid liige ja MTÜ Kodukant Järvamaa liige. Samuti on liitutud Järvamaa turismiklaster võrgustikuga. 

2.1.  PRANDI KÜLA AJALOOLINE TAUST

Seni teadaolevalt esmakordselt on Prandi küla kirjalikes allikates mainitud 1403 aastast või veelgi varasemast perioodist pärit dokumendis, mis praegu paikneb Rootsi Riigiarhiivis.
1564. a. on Prandi küla mainitud Mäo mõisa vakuraamatus Kardenay (eestipäraselt Kardina) nime all.
17. sajandi algul rajati külasse mõis ja sellest alates hakati küla ja mõisa selle omaniku Hinrich Brandti (saksa keeles ka Brandten) järgi Prandiks nimetama. Küla nimena kasutati kuni 1760. aastateni paraleelselt Prandiga veel ka Kardina nime.
1834. aastal ostis Prandi mõisa Koigi mõisnik Otto Magnus von Grünewaldt. Tema ajal mindi mõisa põllumajanduses üle mitmeväljasüsteemile, mis eeldas mõisamaade suurendamist ning tõi kaasa talupõldude mõisastamise. Sel eesmärgil likvideeris Otto Magnus von Grünewaldt Prandi küla majapidamised ning kolis senised elanikud ümber Veskiaru, Sõrandu ja Sigapusma külla. Küla maad mõisastati ning ribaspõllud muudeti suurteks põlluväljadeks
Seniste taluhoonete asemele rajati suured mitmepereelamud (moonakatemajad) kuhu pandi elama moonakad. 1846. aastal mindi Prandi mõisas teorendilt üle raharendile.
1919. a. riigistati äsja loodud Eesti Vabariigi poolt Prandi mõis koos Koigi ja Laimetsa mõisatega.
1920-1922 aastatel jagati Eesti riigi poolt Prandi külas asundustalusid. Talude suurused kõikusid enamasti 20-30 ha vahel, kuid oli ka suuremaid talusid. Enamik talu saanutest said endale vaid põllumaa ja metsa, vajalikud taluhooned ja aiad tuli ise rajada. Põldudel kasvatati enamasti teravilja, loomadest kasvatati põhiliselt lehmi ja pulle, lisaks veel sigu, lambaid, hobuseid ning ka kanasid. Piim veeti Koigi meiereisse. Talumetsadest tehti müügiks küttepuid.
1939. a. põllumajandusloenduse andmeil asus külas 33 majapidamisüksust. 

II Maailmasõja ajal mobiliseeriti Prandi külas külamehi sõjaväkke nii Saksamaa kui ka Nõukogude Liidu võimude poolt. Oli ka neid peresid, kust üks vend võeti saksa väkke ja teine nõukogude väkke. Osadel inimestel õnnestus mobiliseerimnise eest metsa pakku põgeneda.
1941. a. juulis ja augustis seisis sõjarinne mitme nädala jooksul Prandi küla piires ja seal toimusid verised lahingud. Küla käis vaenupoolte vahel mitu korda käest-kätte. Lahingumõllus põletati maha pooled talumajadest, samuti hukkusid paljud kariloomad. Elumaja põlengus hukkus ka ühe talu peremees.
Mitmetel külaelanikel õnnestus koos kariloomadega lahingute eest ümbritsevatesse metsadesse pakku minna.
Nõukogude võimu ajal hakati Prandi külas ja selle ümbruses kolhoose looma 1949. aasta küüditamise järgselt. 31. märtsil 1949. a. moodustati Prandi küla enamikest taludest Sangari kolhoos.
7. aprillil 1949. a. moodustati Koigi kolhoos, kuhu hakkasid kuuluma küla põhjapoolsed talud.
1950. aasta suvel liideti kolhoosid Sangar, Koigi, Tamsi ja Linda vastavalt kõrgemalt poolt tulnud instruktsioonidele kokku ühiseks Stalini nimeliseks kolhoosiks.
1950-ndate aastate algul liideti kolhoose uuesti. Koigi Stalini nimelise kolhoosi, Kareda Kirovi nimelise kolhoosi ja Sõrandu-Silmsi Tasuja kolhoosi liitmisel moodustus suur ühismajand – kolhoos Kalevipoeg.
1990-ndatel aastatel, peale Nõukogude võimu lakkamist, Eesti Vabariigi taasiseseisvumist ning suurte ühismajandite lagunemist hakkasid mitmed külaelanikud entusiastlikult talusid taastama ja põllumajandusega tegelema. Paraku kulges kõik läbi raskuste ja tänaseks päevaks on suur osa talupidamisega tegelema hakanutest sunnitud tõdema, et väiketalupidamine ennast sellisel kujul ära ei tasu.
Käesoleval ajal ongi enamik küla põldudest antud suurtele põllumajandusühistutele harida. Küla majapidamistes kasvatatakse oma tarbeks vähesel määral kartulit ja köögivilja. Kariloomi on külasse vähe alles jäänud – vaid kahes talus kasvatatakse veel lambaid ja veiseid.

2.2.  KÜLA PAIKNEMISE KIRJELDUS 

Prandi küla asub Järvamaal, Koigi vallas, Tallinn–Tartu maantee ääres. Kaugus Tallinnast on 100 km ja Tartust 89 km.
Küla asub vallakeskusest Koigist ca 3 km kaugusel ning maakonnakeskusest Paidest 15 km kaugusel.
Küla piirneb lääne suunas Paide valla Veskiaru ja Seinapalu külaga ning põhja suunas Nurmsi külaga. Ida- ja lõuna suunas asub Koigi valla  Koigi küla.
Küla läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja 3,4 km pikkune Mäe-Prandi kõrvalmaantee. 

2.3.  KÜLA LOODUSLIKUD OLUD 

Külatüübilt on Prandi küla hajaküla, kus taluõuede vahel laiuvad põllud ja karjamaad. Maastik on tasane.
Prandi küla on tuntud külas paiknevate looduskaitse all olevate Prandi allikate poolest, millest saab alguse Pärnu jõkke suubuv Prandi jõgi.
Prandi allikate põhjakaldal asus kunagi Prandi mõis, mille peahooneid säilinud ei ole. Endise mõisakeskuse kohal, allika põhjakaldal, asuvad tänapäeval 1,8 ha suurune lehtpuuenamusega park ja külaplats.
Prandi allikate lähedalt algab Neeva-Prandi soo, mida läbib käänuline Prandi jõgi.
Prandi allikad koosnevad kahest veekogust – Prandi Allikajärvest ja Prandi Suurallikast.
Prandi Allikajärv on laugete nõlvadega 1,1 m sügavune 1,4 ha suurune looduslik allikatoiteline järv, mille paeses, mudase kattega põhjas on rohkelt allikaid. Kaldad on osaliselt soostunud.
Järve suubub vesi ka Prandi Suurallikast, mis kujutab endast mitme tõusuallikalehtriga 1,5 m sügavust, 40 m laiust paese põhjaga järvikut. Suurvee ajal on selle vooluhulk üle 100 l/s. Allikate vooluhulk on võrdlemisi püsiv.
Prandi allikad asuvad Pandivere Veekaitseala sihtvööndis. Allikad on riikliku kaitse alla alates 1966. aastast.
Looduskaitseala eesmärk on Prandi allikajärve ja Prandi jõe, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, rohundite-rikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning kaitsealuste taime- ja linnuliikide kaitse.

2.4.    KÜLA MAJANDUSLIKUD OLUD 

Külas on ettevõtlust vähe. Ühe talu peremehel on pottsepatöödega tegelev ettevõte ja teise talu perenaisel väike bussitranspordi ettevõte.
Vaid kahes talus kasvatatakse veel loomi – lambaid ja veiseid.
Taludes kasvatatakse oma tarbeks vähesel määral kartulit ja köögivilja. Enamik küla põldudest on antud harida Koigi põllumajandusühistule OÜ Koigi.
Kuna külas töökohti peaaegu polegi ja asukoht on transpordi suhtes soodne (Tallinn-Tartu maantee ääres, maakonnakeskusesse Paide 15 km), siis tööl käivate inimeste töökohad  asuvadki suuremates lähemalasuvates keskustes – Paides (15 km), Koigi keskuses (3 km) ja Imaveres (13 km).
Enamik külaelanikest on pensionipõlve pidavad vanemad inimesed või peatselt pensioniikka
jõudvad inimesed. Mitmeid talukohti kasutatkse suvemajadena ja mitu talukohta on päris tühjaks jäänud ning on müügis. 

2.5.  KÜLA INFRASTRUKTUUR
  
Vallavalitsus, kool, lasteaed, arstipunkt, kauplus ja postkontor asuvad külast 3 km kaugusel Koigi alevikus.
Küla läbib asfaltkattega riikliku tähtsusega põhimaantee klassi Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, mis on tulevikus plaanititud ehitada 4-realiseks I klassi maanteeks.
Samuti läbib läbib küla riikliku tähtsusega kruusakattega Mäe-Prandi kõrvalmaantee, mida Järva Teed hoiab pidevalt korras. Suveperioodil hööveldatakse teekatet ja niidetakse teeääri, talveperioodil hoitakse tee lumevaba.
Kohaliku tähtsusega Koigi valla hooldada olevad teed vajaksid enam tähelepanu ja korrastamist. Teed on enamjaolt kruusakattega, kuid osa väiksemaid teid on halva seisukorra tõttu sügiseti ja kevadeti raskesti läbitavad. Ka kohaliku tähtsusega teedel niidetakse Koigi valla korraldamisel teeääri.
Bussiliiklus läbib Prandi küla mööda Tallinn-Tartu maanteed. Lähimad bussipeatused on Prandi bussipeatus ja natuke kaugemal asuv Koigi bussipeatus. Veel mõni aeg tagasi oli Prandi või Koigi bussipeatuses peatuv ühistranspordiliiklus väga hõre, kuid momendil on see suhteliselt hea.
Käesoleval hetkel viib külast hommikuti lapsi vallakeskusesse kooli koolibuss.
Küla on  täielikult elektrifitseeritud, kuid probleeme on olnud elektrivoolu pingekõikumisega, sest pinge on kohati madal. Elektriliine ja alajaamu on osaliselt renoveeritud, mistõttu elektrivoolu kvaliteet on paranenud, kuid see ei rahulda veel kõiki tarbijaid. Tormidega esineb tormikahjustuste tõttu küla elektivooluta olemist. 
Mobiiliside on kõikjal olemas, kuid erinevate mobiiliteenusepakkujate andmesidekiiruse kvaliteet on erinev. Juurdepääs internetile on olemas – kuigi igasse majapidamisse ei vii sidekaableid, on seal siiski võimalik kasutada õhu teel levivat internetti.
Kõikides majapidamistes on olemas oma kaevud. Esineb nii puurkaevusid kui ka salvkaevusid.
Enamikes taludes puudub nõuetele vastav kanalisatsiooni heitvete ärajuhtimine – kogumiskaevud ja imbkaevud.
Toetudes Koigi vallavolikogu määrusele  nr. 13, 09.08.2007, mis käsitleb jäätmehoolduseeskirju Koigi vallas, on Prandi külas enamus majapidamisi liitunud korraldatud jäätmeveoga.
Küla keskele lipuplatsi juurde on paigaldatud pakendite kogumiseks konteiner.
Peaaegu igas talus on oma sõiduvahend. Selle puudumisel korraldavad vajaminevad sõidud  vanemale põlvkonnale põlvkonnale nende lapsed või ka sõbralikud naabrid.
Suviseks  külarahva kooskäimise kohaks on rajatud tantsulava, lõkkekoha ja paadisillaga külaplats, mis asub Prandi allikate ääres. Külaplatsil toimuvad ka suvised meelelahutusüritused, mis on väga menukaks saanud kogu ümbruskonnas.
Allikate äärde on rajatud veel taimi kirjeldavate siltidega loodusrada.
Külaplatsi kõrvale on europrojektide ja Koigi valla toel rajatud külamaja, mis võimaldab külaseltsile aastaringset sihipärast tegevust (üritused, koosolekud, seminarid, ringid jne).
Külamaja on palkhoone. Esimesel korrusel on suur 140 m² saal, köök, fuajee, saun, teisel korrusel on puhkeruum ja suur katusealune saal.
Külamaja on leidnud väga aktiivset kasutust. Seal toimuvad küla ühisüritused, samuti saavad külaelanikud pidada seal oma tähtpäevi. Ka teistel soovijatel (ümberkaudsetel eraisikutel ja organisatsioonidel) on võimalik külamaja kasutada ürituste ja tähtpäevade jaoks ning peale külaseltsi enda ürituste on majas korraldatud koosolekuid, pulmi, juubeleid, sünnipäevi, seminare, konverentse, õpitubasid.
Külamaja juurde on rajatud veel grillikoda, puukuur ja maakividest suitsuahi.
Küla keskel, mõisaaegse talli müüride ääres asub külaseltsi poolt rajatud lipuväljak ja külakaart koos teadetetahvliga.
Kogukonna liikmete ning avalikkuse paremaks informeerimiseks on loodud külaseltsi ja külaelanike tegevust kajastav veebileht. 

2.6.   KÜLAELANIKKOND 

Majapidamised asuvad külas hajali – külatüübilt on tegemist hajakülaga.
Prandi küla on suhteliselt väike  küla, kus on 28 majapidamist. Nendest neljas majapidamises elavad inimesed suviti ja viis majapidamist on jäänud päris tühjaks.
Külas elab 44 inimest, nendest naisi on natuke rohkem kui mehi ja 7 koolis-lasteaias käivat last. Enamik küla inimest on pensioniealised või kohe pensioniikka jõudmas. Rahvuse järgi on kõik külaelanikud eestlased.
Külategevusse on haaratud perede kolm põlvkonda. Nii saab tekkida küla järjepidevus,  ühendada vanade tarkuse ja noorte tegusususe. Iga pere toob külaüritusele kaasa ka oma sõpru ja tuttavaid, nii et küla tegemistega haaratud isikute ring on lai. Küla üritustest ja ettevõtmistest võtab aktiivsemalt osa 70-80 inimest enamikest külaperedest ja nende sõprade hulgast.
Suviti toimuvad külaplatsil külaseltsi korraldatud rahvarohked meelelahutusüritused, mis on kogu ümbruskonnas väga populaarseks saanud. Üritustele tullakse nii naaberküladest kui ka kaugemalt maakonnast. 

2.7.  KÜLA INIMKAPITAL 

Prandi külas elavate inimeste ja ka nende pereliikmete hariduslik tase on küllaltki kõrge. Samuti elab külas väga mitmekülgsete kutseoskustega inimesi. See on potensiaal, mida  on võimalik ära kasutada küla arengu huvides.
Prandi  külas on  heade  kutseoskustega inimesi väga erinevatelt tööaladelt: üks inimene
töötab maakonnalehe juures, veel on elektrik, pottsepp, turvatöötaja, mitmed mehhaanikud, autojuhid, traktoristid, müüjad, lasteaaednikud, õpetajad, juuksurid, ettevõtlusega tegelevad inimesed jne.
Kuna Prandi külaelanike peredes on esindatud väga erinevate ametitega ja haridusega inimesi, siis on see külaelu arengule igati positiivselt ja mitmekülgselt mõjunud. 

2.8.  KÜLAELANIKE  KOOSTÖÖ 

Prandi  külaelu uueks ärkamisajaks saab lugeda 2006 aasta suve, mil otsustati külaelanike poolt korraldada külakokkutulek. Selleks ürituseks läbiviimiseks otsustati korda teha endine külaplats, mis oli külas kunagi aastaid tagasi olemas olnud, kuid selleks ajaks oli võsa täis kasvanud. Ajalooliselt on taoliseks kokkusaamise kohaks olnud Prandi allikate äärne ala. Külaplatsi korrastamisel võeti maha võsa, tasandati pinnast. Kokkutuleku jaoks püstitati ajutised ehitised. Külarahva tahtest ja tegemistest oli näha, et oli saabunud aeg külaelu üheskoos edasi arendada.
13.09.2006 a. moodustati külaelanike poolt mittetulundusühing (külaselts), millele pandi nimeks MTÜ Prandi küla ja allikad. MTÜ asutajaliikmeteks oli 26 inimest. 31.12.2013. a. seisuga kuulub külaseltsi 45 liiget. Liikmete  hulgas on nii külaelanikke, kui ka nende perede liikmeid ja ka sõprasid ning inimesi teistest piirkondadest. Neid kõiki inimesi ühendab see, et neile on oluline Prandi küla areng.
Külaelanike ja külaseltsi liikmete ühistööna ja europrojektide ning kohaliku valla toetusel on allikaäärse külaplatsi juurde rajatud külamaja. Lisaks on veel rajatud Prandi allikate äärde 1,8 km pikkune osaliselt laudkattega loodusrada, kuhu on paigaldatud taimi tutvustavad sildid. Veel ehitatud paadisild, tantsupõrand koos lavakaarega, lõkkeplats, autode parkimisplats, grillmaja, puukuur, maakividest suitsuahi, WC. Kaardistatud on Prandi looduskaitseala. Samuti on  paigaldatud informatiivsed suunaviidad ja on ehitatud kiik. Iga talu elanike poolt on istutanud külaplatsi äärde puu. Küla keskele on ehitatud kivimüüritis, millel on külakaart, paigaldatud on lipumast. 
Külaseltsi hooldada ca 2,5 ha suurune maa-ala. Hooldataval ala korraldatakse kevadeti talgupäev ja suveperioodil iganädalane niitmine, kus vabaatahtlikult kokkulepitud graafiku alusel käiakse kordamööda niitmas.
Selleks, et korraldada üritusi ja luua uusi väärtusi, on külaseltsi poolt kirjutanud erinevatesse programmidesse 22 projekti, mida on rahastatud ja millega on külasse toodud investeeringuid üle 320 000 euro (üle 5 miljoni krooni) väärtuses.

Kohaliku  Omaalgatuse Programmile (KOP) on  kirjutatud 10 projekti:
Projekt: „Tere tulemast Prandi külla“
Projekt: „Kõik inimese  heaks“
Projekt: „Võrdsed võimalused kõigile laulmiseks ja tantsimiseks Prandi laululaval ja heakorrastatud looduses“
Projekt: „Prandi grillkoda“
Projekt: „Heakorrastatud Prandi“
Projekt: „Kõik küla heaks”
Projekt„Õhksoojuspump Prandi külamajja”
Projekt„Tule Prandi külla”
Projekt: „Prandi küla – Aasta Küla 2011 tutvustamine“  
Projekt: „Kappide  ja laudade soetamine”       

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kirjutatud 2 projekti:
Projekt: „Prandi loodusraja rekonstrueerimine“
Projekt: „Prandi loodusraja hooldamine ja edasiarendsamine“
             
PRIA meetmesse 3.2 (Külaelu uuendamine ja arendamine) on kirjutatud 3 projekti:
Projekt: „Prandi külamaja ehituse I etapp“
Projekt„Prandi külamaja turismiinfopunkti II etapi ehitus”
Projekt„Prandi külamaja turismiinfopunkti III etapi ehitus” 

LEADER meetmesse 2 (Kogukonna arengu meede) on kirjutatud 5 projekti:
Projekt: „Prandi  külamaja  sisustus”
Projekt: „Prandi külamaja küttekolde ehitamine koos korstnaga”
Projekt: „Tere tulemast Prandi külla”,  Järvamaa küladepäev
Projekt: „Avatud külaväravad”
Projekt: „Prandi külamaja sisustus“ 

LEADER meetmesse 1 (Elukeskkonna arendamise meede) on kirjutatud 2 projekti:
Projekt: „Prandi küla tuletõrje veevõtukoht“
Projekt: „Ühe küla elu. Prandi küla lood” 

Projektidesse on paigutatud ka mittetulundusühingu enda rahalisi vahendeid. Koigi Vallavalitsus on külaseltsi tegevust toetanud tegevustoetuse näol.      
TRADITSIOONIDEST

Igal suvel korraldatakse paar üritust, millest on võimalik osa võtta kõikidel inimestel ka väljaspoolt Prandi küla. Need üritused on kujunenud väga populaarseks ja rahvarohkeks.
Koos külarahvaga tähistatakse ühiselt jaanipäeva ja jõulupühi.
Igal kevadel korraldatakse külaplatsi korrastamise talgud.
Olemas on oma Prandi laul, logo ja moto.
Prandi külaelanikud ei ole siiani valinud külavanemat. Seni on küsimusi ja probleeme lahendanud külaaktiiv. Kui on olnud vaja küla või külaseltsi esindada, siis on seda ülesannet täitnud tavaliselt külaseltsi juhatuse liige  ja eestvedaja Õnne Põllumets.
Koostöö Koigi vallaga on  väga heal ja  mõistval  tasemel. Tegutsetakse ühise eesmärgi nimel teineteist  toetavalt.
Oma tegemistes on külaselts toetunud ka teistele ettevõtetele, organisatsioonidele, MTÜ-dele  (MTÜ Kodukant Järvamaa, Järvamaa Keskkonnateenistus, Sõrandu külaselts, Päinurme külaselts, Koigi kultuuriselts, Koigi Põhikool, Koigi lasteaed Kalevipoeg, OÜ Koigi, OÜ Invester, AS Järva Teed jt.)

2.9.   HINNANG KÜLA OLUKORRALE
SWOT-ANALÜÜS                                                      

TUGEVUSED    

 • Inimesed on koostööaltid ja olemas on koostegutsemise tahe ja kogemus
 • Olemas on aktiivgrupp, eestvedajad, kellel on organiseerimis- ja projektijuhtimise kogemused  
 • Haridustase hea
 • Erinevate ametioskustega inimesed 
 • Tugev ja ühtne külakogukond ning loodud tegutsemisvõimalused
 • Tugev ja väga hea mainega külaselts
 • Olemasolevad infrastruktuurid on rahuldavas olukorras
 • On olemas kohaliku omavalitsuse toetus  
 • Olemas on külamaja kooskäimiseks ja ürituste korraldamiseks
 • Külamaja väljarentimisest on külaseltsil võimalik teenida tulu
 • Kogukonna liikmete ning avalikkuse paremaks informeerimiseks on loodud külaseltsi ja külaelanike tegevust kajastav veebileht
 • Lähedus keskustele: kaugus vallakeskusest Koigist 3 km, maakonnakeskusest Paidest 15 km
 • Asukoht suhteliselt Tallinn-Tartu vahemaa keskel: kaugus Tallinnast 100 km, Tartust 89 km
 • Küla paiknemine suhteliselt Eestimaa keskel 
 • Valdav on maalähedane elustiil   
 • Arhailised talukohad
 • Säilinud on mõnede mõisaaegsete ehitiste varemed
 • Looduslikult kaunid kohad – külas on allikajärv ja looduskaitseala
 • Enamuses haritud põllu- ja heinamaad
 • Kõrge mullaboniteediga põllumaad

 

NÕRKUSED

 • Enamus külaelanikest on pensionärid ja peatselt pensionile jäävad inimesed
 • Külas on vähe ettevõtlust
 • Inimeste töökohad on külast kaugemal
 • Ettevõtluse alustamine majanduslikult raske
 • Kartus uue suhtes, väike riskivalmidus
 • Vähesed oskused interneti võimaluste ärakasutamiseks
 • Külateed on kruusateed, mis suuremas osas suviti tolmavad
 • Osad väiksemad külateed on suhteliselt kehvas olukorras ja kevadel-sügisel porisel ajal raskesti läbitavad
 • Talvel lumetuisuga ei jõuta kõiki külateid piisavalt kiiresti lahti lükata
 • Lastel pikk tee vallakeskusesse kooli minna. Koolibuss viib küll lapsed kooli, aga tagasi ei too
 • Inimeste ajapuudus küla ühiste ettevõtmiste läbiviimisel
 • Kohati on külaelanike huvid vastandlikud
 • Tühjalt seisvad suured ja lagunenud põllumajandushooned risustavad keskkonda ja miljööd
 • Mitmed talukohad on tühjaks jäänud

 

VÕIMALUSED        

 • Linna (maakonnakeskuse) lähedus 
 • Küla paiknemine Tallinn-Tartu maantee ääres  
 • Rahastamisvõimalused erinevatest fondidest ja teistest allikatest  
 • Turismi arendamine
 • Interneti võimaluste parem ärakasutamine
 • Kaugtöö võimaluste ärakasutamine
 • Külamaja juurde uute tegutsemisvõimaluste loomine (nt. laste mänguväljaku loomine)
 • Kõrge mullaboniteediga põllumaad
 • Mahepõllunduse arendamine
 • Alternatiivne põllumajandus, mesindus, tootmine küla tarbeks  (marjakasvatus, ravimtaimede ja maitsetaimede kasvatus; munad, piim, väikelooma kasvatus jms)
 • Vallalt osade avalike teenuste külakogukonna kanda võtmine 
 • Küla esindamine vallavolikogus
 • Naabrivalve, külasisene hoolekanne
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Koostöö naaberküladega
 • Kuna mitmed tühjaksjäänud majad on müügis, siis on võimalus uute aktiivsete inimeste tulemine külla elama
 • On veel säilinud mõisaaegset arhitektuuri mida eksponeerida
 • Suurte lagunenud põllumajandushoonete
  kordategemine ja kasutusse võtmine
 • Tulevikus rajada plaanitava 4-realise Tallinn-Tartu maantee rajamisel korrastatakse suur osa külateid, mis jäävad suure maantee kogumisteedeks
OHUD

 • Euronõuded pärsivad ettevõtlust
 • Keskkonnateenistuse ranged eeskirjad
 • Raskustele  allaandmine
 • Teistele lootmine
 • Ei soovita vastutada
 • Ei tehta õigeid otsuseid
 • Ajude äravool 
 • Elanikkonna vähenemine ja vananemine
 • Külaelu liidrite väsimine ja/või läbipõlemine
 • Kui ühel hetkel selgub, et külaseltsile on vaja uut eestvedajat, siis võib juhtuda, et puudub vastavate oskuste ja isiksuseomadustega inimene, kes oleks valmis eestvedamist enda peale võtma
 • Tulevikus rajada plaanitav 4-realine Tallinn-Tartu maantee lõikab küla pooleks. Teadmatus tulevikus suhtes
 • Tulevikus rajada plaanitava 4-realise Tallinn-Tartu maantee tõttu jäävad mitmetel maaomanikel maad kahele poole teed. Probleem teisele poole teed asuvale põllule pääsemisega.
 • Tulevikus rajada plaanitava 4-realise Tallinn-Tartu maantee tõttu suureneb müra- ja õhusaaste külale. Võib suureneda keskkonnareostuse oht looduskaitsealale
 • Vähe on uuritud paekivi kaevandamise mõju põhjaveele ja tulevikus Koigi valda rajada võivate uute paekivikarjääride tõttu võib alaneda põjavee tase kaevudes.

 

Küla aktiivgrupi ning koostööalti elanikkonna ühistegevusena on Prandi külal eeldusi külaelu  püsimajäämisele ning väärtustamisele. Arenemisvõimelised külaelanikud suudavad ära  kasutada õppimis- ja rahastamisvõimalusi. Tuleb kaasa aidata ja soodustada, et külaelu eestvedajatele tekiks järelkasvu – uusi aktiivseid liikmeid, kes vajadusel võtaks külaelu eestvedamise oma õlgadele.
Küla territooriumil asub Prandi looduskaitseala, mis annab  külale võimaluse liituda maakonna turismiketiga. See omakorda loob võimalused ettevõtluse arenguks. Teiselt  poolt  paneb looduskaitseala suured  nõuded küla korrasolekule ja annab tõuke  edasiarenemisele. Kaunis looduskeskkond annab arengueeldused turismiettevõtluse arenemisel. Küla külastatavuse suurenemine soodustab külaelanike ühistegevust ning turismiettevõtluse  arengut  külas. See annab võimaluse luua hooajalisi töökohti.
Kuna küla põldude viljakus on suur, siis see annab võimalus arendada mahepõllundust

2.10. KÜLA KÄSITLEVAD ÕIGUSAKTID

– MTÜ Prandi küla ja allikad asutamisleping 13.09.2006.a.
– MTÜ Prandi küla ja allikad põhikiri
– MTÜ Prandi küla ja allikad registrisse kandmise B-kaart
– Leping Koigi vallavolikogu ja MTÜ Prandi küla ja allikad vahel (sisaldab Koigi vallavolikogu poolt antud maa pikaajalise kasutamise õigust MTÜ-le Prandi küla ja allikad)
– Järvamaa Keskkonnateenistuse poolt välja antud luba Prandi looduskaitse alal rajatiste  uuendamise ja ehitamisega
– Koigi valla arengukava aastateks 2007 kuni 2017
– MTÜ Kodukant Järvamaa ja Eesti Külaliikumise Kodukant strateegia ja juhendmaterjalid 

2.11. KÜLASELTSI LIIKMELISUS TEISTES ORGANISATSIOONIDES 

MTÜ Prandi küla ja allikad on MTÜ Järva Arengu Partnerid (JAP) liige ja MTÜ Kodukant Järvamaa liige. Samuti on liitutud Järvamaa turismiklaster võrgustikuga.
 

3.  KÜLA VAJADUSED

3.1.  ELULINE VAJADUS
Puhas  joogivesi:

Probleeme on osades majapidamistes joogiveega, kuna suviti  jäävad kaevud kuivaks. Koostöös Koigi vallaga lahendatakse antud probleem. Paljudes majades olevad salvkaevud tuleks asendada puurkaevudega, millel on parem vee kvaliteet ja ei ole ka nii suur oht kaevu kuivaks jäämisele. 

Reoveed:
Taludesse tuleks rajada reovete nõuetekohased (keskkonnasõbralikud) kogumismahutid või imbsüsteemid.

Külateed:
Vajadus on kruusaga või killustikuga täita teedel tekkinud suuri auke, samuti vajavad teed hööveldadmist. Mõned väiksemad külateed vajavad katmist uue killustiku või kruusakihiga.
Küla keskel olev kruusatee lõik vajaks täies ulatuses tolmuvabaks muutmist.

Bussiliiklus:

Hommikul viib koolibuss lapsed küll külast vallakeskusesse kooli, aga tagasi ei too. Koostöös vallavalitsusega otsida võimalusi koolibussi käimapanemiseks laste koolist kojutoomiseks. 

Elektrisüsteem:
Vajalik oleks jätkata elektriliinide ja alajaamade renoveerimist, et tagada ühtlane elektripinge kõikides majapidamistes. 

3.2.  ARENGUVAJADUS

Jätkata külakeskuse (külamaja ja külaplats) edasi arendamist ning leida külastajatele juurde ajaveetmise- ja tegutsemisvõimalusi. Lastele rajada külaplatsi juurde mänguväljak. 

Reklaam:
Turismi arendamise eesmärgil on oluline Prandi looduskaitse ala tutvustamine ja küla tegevuse reklaamimine. 

Küla vaatamisväärsused:
Tuleb üles leida ja korrastada küla vaatamisväärsused. Külasse võiks rajada koduloomuuseumi. 

Külaselts:

Oluline on jätkuvalt tegeleda selles suunas, et kõik külapered ja võimalikult paljud külaelanikud oleksid kaasatud külaseltsi tegemistesse. Tuleb kaasa aidata ja soodustada, et külaelu eestvedajatele tekiks järelkasvu – uusi aktiivseid liikmeid, kes vajadusel võtaks külaelu eestvedamise oma õlgadele ja oleks valmis võtma vastutust.       

4.  KÜLA TULEVIKUPILT

Prandi küla on aastal 2019 meeldiva, turvalise ja avatud keskkonnaga, elujõuliste majapidamistega, stabiilse rahvaarvuga traditsiooniline maaküla, milles elab sõbralik ning ühtehoidev külakogukond. Külas toimib endiselt aktiivne külaliikumine, millesse on haaratud suurem osa külaelanikkonnast ja ka inimesed väljastpoolt küla.

Viie aasta pärast  sooviksime, et meil oleks: 

4.1. ELANIKKOND
– külasse on juurde saabunud elama noori lastega perekondi
– külaelanikkond on jätkuvalt aktiivne ja huvitatud  külaelu edendamisest
– noored tunnevad endid tegijatena ja vanad kaasalööjatena
– küla alaliste elanike arv suureneb
– külas pole tühje, elaniketa majapidamisi 

4.2. INFRASTRUKTUUR
– külamaja ja külaplats on jätkuvalt aktiivses kasutuses
– lahendatud on puhta joogivee probleemid
– reovete keskkonnasõbralik ärajuhtimine
– prügimajandus toimib
– teed on igal ajal sõidetavad ja suuremad teed on tolmuvabad
– tegeletakse elektriliinide ja -alajaamade kaasajastamisega
– saabunud on selgus tuleviks läbi küla rajada plaanitava uue 4-realise Tallinn-Tartu maantee planeerimise ja ehitamisega seonduvas

 4.3. HEAKORD
– kõik talud on heakorrastatud ümbrusega, majapidamistes on hooned terved ja korras
– küla vaatamisväärsed kohad on korrastatud 

4.4. MAJANDUS
– arenenud on väikeettevõtlus ja külasse on tekkinud töökohti
– Prandi looduskaitseala ja külamaja baasil on välja arenenud turism, mis on andnud inimestele võimaluse realiseerida omavalmistatud meeneid, korraldada toitlustamist ja majutamist jne.
– ühinetud on turismialase ketiga Järvamaal
– töökohti on loodud mahepõllumajanduse ja alternatiivpõllumajanduse (marjakasvatus, ravimtaimede ja maitsetaimede kasvatus) valdkonnas
 

5.   KÜLA ARENGULISED EELISTUSED JA ÜLESANDED NENDE SAAVUTAMISEKS 

5.1. ELANIKKOND JA ÜHISTEGEVUS
Külaelanikud on huvitatud külaelu edendamisest ja võtavad sellest aktiivselt osa.
–  külarahvas käib koos, kaasatud on nii noored  kui vanad – on tekkinud traditsioonid  (ühised üritused, tähtpäevade pidamine, talgud, üritustel küla esindamine)
– ühiselt viiakse läbi mitmesuguseid üritusi – tehakse koolitusi, huviringe, korraldatakse õppeekskursioone
– on leitud rahaline kate projektide teostamiseks, vallavalitsus toetab nii materiaalselt  kui moraalselt
– vabatahtliku töö maht suureneb

TEGEVUSED:
– selgitatakse välja soovitud ühistegevus
– kogutakse infot projektide finantseerimise kohta erinevatest fondidest
– esindatakse küla erinevatel üritustel; korraldatakse ja viiakse läbi üritusi
– luuakse koostöövõrk teiste külaseltsidega
– korraldatakse ühistalguid

5.2.  INFRASTRUKTUUR, HEAKORD
– külas on laitmatu heakorrastustase ning toimiv infrastruktuur          
– teed on  korras ja olulisemad teed on tolmuvabad
– koolibuss viib hommikul lapsed kooli ja toob peale lõunat koolist tagasi
– ühiskasutatavad kohad niidetud, hooldatud
– külaplatsil on inimestel mitmesuguseid erinevaid võimalusi ajaveetmiseks ja puhkamiseks
– talu ümbrused on korras – hooned terved ja ümbrus niidetud ja heakorrastatud

TEGEVUSED:
– tehakse tolmuvabaks küla  keskel  asuv  teelõik, tagatakse teede vähemalt rahuldav hooldustase
– parandatakse majapidamiste veevarustuse ja reovee keskkonnasõbraliku ärajuhtimise olukorda
– hoitakse korras ja niidetuna üldkasutatavad kohad
– külaplatsi ja külamaja kõrvale rajatakse laste mänguväljak
– esitatakse paremini heakorrastatud talusid valla poolt korraldatavale heakorrakonkursile 

5.3. ETTEVÕTLUS
– külas on soodne ettevõtluskliima
– küla läbivate teede seisund on korralik ning soosib ettevõtlust
– kiire internet on kergesti kättesaadav ja taskukohane
– Prandi allikate ääres oleva lauda varemete omanik on leidnud hoonele otstarbeka rakenduse

TEGEVUSED
– soovijatele on läbi viidud koolitusi ettevõtluse käivitamiseks
– tekivad töökohad  külas
– turismialases ettevõtluses leitakse võimalused omavalmistatud meenete realiseerimiseks  ja pakutakse kohalikku toitu ning vajadusel ka ööbimist
– arendatakse koostööd külamaja kõrval oleva hoone varemete omanikuga

5.4. INFO, MAINEKUJUNDUS
– Prandi  küla on mainekas, atraktiivne turistidele ning kohalikele elanikele
– on küla tutvustavad infovoldikud, meened, esindusvorm – küla logo kui mainekujunduseelement on aktiivses kasutuses küla blankettidel, meenetel
– külal on välja töötatud oma isikupärane meene

TEGEVUSED:
– realiseeritakse küla logo kasutamine erinevail mainekujunduselementidel – blanketid, voldikud  jne.
– töötatakse välja küla esindamisel ühine esindusvorm ning atribuutika
– töötatakse välja ning realiseeritakse kohalik suveniir ja kaubamärk
– uuritakse ja kogutakse küla ajalugu, legende ja fotosid 

5.5. KÜLALIIKUMINE

– külas toimib jätkuvalt aktiivne ja jätkusuutliku tegevusega külaselts

TEGEVUSED
– külaseltsi liikmed ja külaelanikud hoitakse pidevalt kursis külaseltsi tegemistega ja nad on tegevustesse kaasatud
– igati toetatakse uute külaelanike sulandumist külakogukonda ja liitumist külaseltsiga
– toetatakse ja uute aktiivsete liikmete esilekerkimist ja arengut, kes oleksid valmis külaseltsi juhtimises kaasa lööma ja vajadusel ka eestvedamise enda õlule võtma.

 

 

 

PRANDI KÜLA ARENGUKAVA 2009 – 2014

1. SISSEJUHATUS

Käesolev arengukava on Prandi  külal  esimene  ja on  koostatud aastateks 2008 – 2014

Aktiivsete  inimeste  eestvõtmisel otsustati  2006.a. Luua  Prandi külaselts, mis registreeriti 26.09.2006.a.  Nime  all MTÜ  Prandi  küla ja allikad.

Põhieesmärk on  küla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamine. Külaelanike huvide  ja vajaduste  kaitse. Prandi allikate väärtustamine ja koha tutvustamine. Kultuuri – ja spordiürituste korraldamine.

Prandi  küla peamiseks  väärtuseks on tema  elanikkond, kaunis  loodus.

Külaelanike ühistegevuse  tulemusena tekkis  vajadus külaelu sihipäraselt arendada. Arengukava  koostamisega on  tegeldud  2007 aastast, mille eestvedajaks on  olnud MTÜ Prandi  küla  ja allikad. Korraldatud  on 2 külakoosolekut, kaasatud  on sellesse protsessi  küla aktiivsemad elanikud. Küla  esindaja Õnne Põllumets  läbis küla arengukava koostamise koolituse.
Arengukava  koostamisel  aluseks on  võetud Koigi valla arengukava aastateks 2007 – 2017 , mis võeti vastu  Koigi Vallavolikogu poolt määrusega  13.09.2007.a.   nr. 15. Kasutatud  on  Koigi vallas olemasolevat informatsiooni elanikkonna kohta. Lähtutud on   MTÜ Kodukant Järvamaa strateegiast  ja  Eesti Külaliikumise Kodukant  juhendmaterjalidest.
 Prandi  küla  arengukava koostamisest on  osa võtnud 58  inimest . Külaelanikele ja nende peredele on  kas posti või interneti kaudu välja saadetud  küla arengukava projekt  kus on olnud  võimalus  parandusi ja ettepanekuid  teha.On toimunud  kaks  külakoosolekut. Külaelanike seisukohtade kujundamiseks  saadeti igasse  talusse  välja  küsitluslehed.
    Küla esindaja on viibinud mitmetel seminaridel ja koosolekutel, kus on tutvustatud   küladele avanevaid investeerimisvõimalusi. MTÜ Prandi küla ja allikad  juhatuse  esimees on  läbinud koolituse  – planeerimine ja projektijuhtimine kodanikeühendustes.
   MTÜ Prandi küla ja allikad on  MTÜ Järva Arengu Partnerid liikmed.
   Oleme liitunud Järvamaa turismi klaster- võrgustikuga.
   Osaleme Vabaühenduste fondi poolt rahastatud  projekti  –  Külaseltsi mitu tegu koolitustel. Projekti eesmärk on  kogukonnateenuseid pakkuvate külaseltside institutsionaalse suutlikuse tõstmine, ühiskonna teadlikkuse tõstmine seltside poolt pakutavatest teenustest.
  2.  KÜLA  KIRJELDUS  JA TÄNANE  OLUKORD

2.1.  PRANDI KÜLA AJALOOLINE TAUST
Prandi küla mainitakse esmakordselt 1564.a. , mil küla kandis Kardena nime. 17. sajandi algul rajati küla kohale mõis, mis 1760 aastani kandis sama nime. Siit alates hakati mõisa selle omanike Brantenite järgi Prandiks nimetama. Prandi on laiemalt tuntud oma kuulsate allikate tõttu, mis moodustavad, siin 1,4 ha suuruse allikajärve. Siinsed põhjaallikad annavad sekundis kuni 400 liitrit vett. Järvest saab alguse Prandi (ka Seinapalu ja Veskiaru) jõgi, mis 28 km kaugusel Säreveres Pärnu jõkke suubub. Jõe keskjooksul Näsuvere küla lähedal Rikassaares leiti 1969.a. Maaparandus-töödel 54 odaotsa ja 7 võitlusnuga, mis on Eesti suurim relvaleid. Arheoloogide arvates ohverdati relvad jõkke 5.-6. sajandil. Oma noormeheeas töötas Prandis teomehena Mahtra ülestõusu kesksemaid tegelasi Hans Tertsius (1818-1900)
2.2.  KÜLA PAIKNEMISE KIRJELDUS

           Prandi küla  asub Järvamaal  Koigi  vallas  Tallinn–Tartu  maantee ääres. Kaugus Tallinna  100 km  ja Tartusse  89 km. Küla asub vallakeskusest ca 3 km kaugusel  ning maakonnakeskusest 15 km kaugusel. Küla piirneb lääne suunas Paide valla Veskiaru ja Seinapalu  külaga, põhja suunas  Nurmsi külaga. Ida –ja lõuna suunas Koigi valla  Koigi külaga. Küla  läbib riigimaanteede kategoorias 3,4 km pikkune kõrvalmaantee Mäe-Prandi.

2.3.  KÜLA  LOODUSLIKUD OLUD

     Prandi  küla läänepoolses osas paikneb Prandi  looduskaitse ala , mille pindala on  871,4 ha. Looduskaitseala eesmärk on Prandi allikajärve ja Prandi jõe, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, rohundite-rikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning kaitsealuste taime- ja linnuliikide kaitse.
Maastik on tasane .Küla edela ja lääne suunas  asuvad  metsad, küla keskel aga  põllumaa.
Külaelanikud  on ära kasutanud meie külas asuvat  Prandi looduskaitse- ala eripära  ja allikjärve ilu. Allika  äärde  on rajatud külaelanike poolt looduskeskus, kus sisustatakse oma vaba aega. Rajatud on loodusrada, paadisild, lava. Kaardistatud on  looduskaitseala. Ehitatud on grillmaja, parkimisplats, lõkkeplats. Perekond Russaku poolt on ehitatud kiik.
Tänu meie küla ilusale  loodusele ja rajatud looduskeskusele  külastatakse meid sageli. Populaarseks on saanud meie  rahvarohked suveüritused.
2.4.  KÜLA MAJANDUSLIKUD OLUD

            Külas ettevõtlust  ei toimu.Koigi põllumajandusühistu OÜ Koigi harib enamiku külas olevatest põllu- ja rohumaadest.
Kuna küla asukoht  on  transpordi suhtes soodne  (Tallinn-Tartu maantee ääres, maakonna keskusesse Paide 15 km), siis tööl käivate inimeste töökohad  asuvadki suuremates lähemalasuvates keskustes –  Paides( 15 km), Koigi keskuses( 3 km) , Imaveres (13 km).
2.5.  KÜLA  INFRASTRUKTUUR
  
Küla on  täielikult elektrifitseeritud, kuid probleeme on olnud voolukõikumisega,sest pinge on madal. Aegunud  elektriliinid  ja-alajaamad vajaksid renoveerimist.
 
Juurdepääs internetile on olemas, kuid see on keeruline ja suhteliselt kallis.
      
        Küla  läbib  riikliku  tähtsusega kruusakattega Mäe-Prandi kõrvalmaantee , mida Järva Teed hoiavad pidevalt korras suveperioodil hööveldatakse teekatet ja niidetakse teeääri, talveperioodil hoitakse tee lumevaba.
       Kohaliku  tähtsusega  teed vajaksid  enam  tähelepanu  ja korrastamist. Osa teid  on sügiseti ja kevadeti raskesti läbitavad. Ka kohaliku tähtsusega teedel on niidetud teeääri.

                Kõikides taludes on  olemas oma kaevud. Puurkaevusid  on  külas vähe, enamlevinud on salvkaevud.
Enamikes taludes puuduvad  nõuetele vastav kanalisatsiooni heitvete ärajuhtimine – kogumiskaevud ja imbkaevud.

      Toetudes Koigi vallavolikogu 9.08.2007  määrusele  nr. 13 , mis käsitleb jäätmehoolduseeskirju Koigi vallas, on Prandi külas enamus talusid liitunud korraldatud   jäätmeveoga.

       Küla keskel  asub külaseltsi poolt rajatud lipuväljak ja külakaart koos teadetetahvliga.
 
Suviseks  külarahva kooskäimise  kohaks on rajatud külaplats , mis asub Prandi allikate  ääres.
Kooskäimiseks oleks vajalik külamaja, mis võimaldaks aastaringset sihipärast  tegevust  (üritused, seminarid, ringid jne). Külamajas  võiks asuda ka  külasaun. Kuna  külaseltsil  on  väljaehitatud  looduskeskus , siis külamaja olemasolu  korral oleks  võimalik meil arendada ka turismialast tegevust.   Tekitada külasse  uusi  töökohti ( majutusteenus, giid, toidlustamine, meenete valmistamine, sauna teenus jne.)  Ühinesime ka Järvamaa turismiklastriga , et tõsta tootearendusvõimekust.

Talvised jõuluüritused külarahvaga oleme  seni läbi viinud Põllumetsa talus.
       
Postkontor, arstipunkt, vallavalitsus, kauplus, kool, lasteaed  asuvad meie külast 3 km kaugusel Koigi  alevikus.

Peaegu igas  talus on  oma sõiduvahend , selle puudumisel korraldavad vajaminevad sõidud  vanemal põlvkonnale põlvkonnale nende   lapsed või ka sõbralikud  naabrid.

2.6.   KÜLAELANIKKOND

Majad asuvad  külas  hajali – tegemist on tüübilt hajakülaga.
Prandi küla  on suhteliselt  väike  küla, kus on  28  majapidamist. Nedest kolmes majapidamises elavad  inimesed suviti.
Külas  elab   56 inimest, nendest  23 naised ja 23  mehed ning 10 koolis käivat last. 8 inimest on pensioni ealised. Rahvuse  järgi  on kõik külaelanikud eestlased.
2007.a. asus külasse  elama  2 noort  inimest. Talukohti  on  otsitud rohkemgi.
Külategevusse  on   haaratud   perede  kolm  põlvkonda.Nii saab tekkida küla järjepidevus,  ühendada vanade  tarkus ja  noorte tegusus.  Iga pere toob külaüritusele kaasa  ka   oma sõpru ja tuttavaid, nii et küla tegemistega haaratud  isikute ring  on lai .   Küla üritustest  ja ettevõtmistest on osa võtnud  70- 80 inimest külaperedest. Suveüritused  on   meil rahvarohked, keskmiselt  250 -300 inimest. Tullakse  nii  naaberküladest  kui ka kaugemalt maakonnast.
       Prandi küla on  tegus, jätkusuutlik küla.

2.7.  KÜLA  INIMKAPITAL

       Prandi külas elavate  inimeste kui ka nende pereliikmete hariduslik tase on  küllaltki kõrge. Samuti  elab  meil   väga  erinevate, heade kutseoskustega  inimesi .See on  potensiaal, mis  tuleb  ära  kasutada küla arengu  huvides.
– 10 inimest  Prandi külaelanikest , nende peredest ja MTÜ liikmetest omavad või  on  omandamas  kõrgemat  haridust.
Prandi  külas on  heade  kutseoskustega inimesi väga  erinevatelt tööaladelt : üks inimene töötab maakonnalehe juures, on veel elektrik,potsepp, turvatöötaja, mitmed mehhaanikud, autojuhid, traktoristid, müüjad,lasteaaednikud,õpetajad, ettevõtlusega tegelevad inimesed jne.
Kuna Prandi külaelanike peredes on esindatud väga erinevate ametitega inimesi, siis on see külaelu arengule igati positiivselt ja mitmekülgselt mõjunud.
2.8.  KÜLAELANIKE  KOOSTÖÖ

                Prandi  külaelu   uueks  ärkamisajaks  võiks  lugeda 2006.aasta suve, mil otsustati külaelanike poolt korraldada külakokkutulek .Selleks ürituseks oli  vaja  ette valmistada   külaplats, mis oli külas kunagi aastaid tagasi   olemas olnud. Ajalooliselt    on   taoliseks  kokkusaamise kohaks olnud Prandi allikate äärne  ala. Külaplatsi korrastamisel  võeti maha võsa,  tasandati  pinnast. Kokkutuleku jaoks püstitati  ajutised ehitised . Külarahva  tegemistest  ja tahtest oli näha, et oli  saabunud  aeg külaelu  üheskoos  edasi arendada. 13.09.2006 moodustati külaelanike poolt mittetulundusühing, millele pandi nimeks  MTÜ Prandi küla ja allikad. MTÜ asutajaliikmeteks oli  26 inimest. Pärast külaseltsi moodustamist  on seltsiga liitunud  veel  9 inimest. Liikmete  hulgas on nii külaelanikke, kui ka nende perede liikmeid ja on ka inimesi  teistest piirkondadest.Neid  kõiki inimesi ühendab see, et neile on oluline Prandi küla areng.
        Ühistööna on rajatud  Prandi allikate  äärde 1,8 km pikkune loodusrada, kus  on taimi tutvustavad  sildid, paadisild, tantsupõrand koos lavakaarega,  lõkkeplats, autode parkimisplats, grillmaja, WC. Kaardistatud  on Prandi  looduskaitseala. Samuti on  paigaldatud informatiivsed suunaviidad  ja on ehitatud  kiik . Iga talu on istutanud külaplatsi äärde puu. Küla  keskele on  pandud   selleks ehitatud kivimüüritisele  külakaart ,paigaldatud on  lipumast.  Pidevalt hooldame üheskoos ca 2,5 ha suurust  maa-ala.
Selleks, et  luua  uusi  väärtusi, oleme  kirjutanud  8 projekti, nendest 1 ootab veel komisjoni otsust.
            Kohaliku  Omaalgatuse Programmile (KOP) oleme  kirjutatud  5 projekti, mis on ka rahastatud.
Projekt: „Tere tulemast Prandi külla“
Projekt: „Kõik inimese  heaks“
Projekt: „Võrdsed võimalused kõigile laulmiseks ja tantsimiseks
Prandi laululaval ja heakorrastatud looduses“
Projekt: „Prandi grillkoda“
Projekt: „Heakorrastatud Prandi“
             Sihtasutusele  Keskkonnainvesteeringute Keskuse  (KIK) oleme kirjutanud  projekte  2 korral , mis ka rahastati.
Projekt: „Prandi loodusraja rekonstrueerimine“
Projekt: „Prandi loodusraja hooldamine ja edasiarendsamine“
              Komisjoni otsust  ootab 1 projek.
Avatud Eesti Fondi projekt: „Uus lähenemine külaelu tutvustamisel“
Kõiki  projekte on  toetanud  Koigi vallavalitsus ja igasse projekti on paigutatud  ka mittetulundusühingu enda  rahalisi  ressursse.
       
TRADITSIOONIDEST
– igal  suvel  korraldatakse  kolm  üritust, millest  on  võimalik osa võtta kõikidel inimestel ka väljaspoolt Prandi küla.  Need üritused on kujunenud üsna  populaarseks ja  rahvarohkeks.
– koos  tähistame  ka jõulupühi
on   olemas oma Prandi  laul, logo ja moto
– küla keskel  asuval  teadetetahvlil õnnitletakse iga  kuu selle kuu sünnipäevalapsi

Prandi külaelanikud ei ole valinud külavanemat. Seni on küsimusi ja probleeme lahendanud  külaaktiiv.2009.a. plaanitakse  välja töötada külavanema statuut ja korraldatakse  valimised.Lisaks muule on külavanema olemasolu  vajalik, et MTÜ esimehel  oleks,  kellega koos lahendada külaelu  küsimusi.

Seltsitegevusele on olnud takistuseks, et puudub oma külamaja või selleotstarbelised ruumid. Eriti on see takistuseks talvisel külmal ajal.

Koostöö Koigi vallaga on  väga heal ja  mõistval  tasemel. Tegutseme ühise eesmärgi nimel teineteist  toetavalt.
Oma  tegemistes on toetutud ka teistele  ettevõtetele , organisatsioonidele, MTÜ-dele  ( Järvamaa Keskkonnateenistus ,Sõrandu külaselts ,Koigi kultuuriselts, eakate klubi Hõbehall, Koigi Põhikool, Koigi lasteaed Kalevipoeg, OÜ Koigi, OÜ Invester, AS Järva Teed  jt.)

2.9.   HINNANG  KÜLA  OLUKORRALE
SWOT- analüüs
TUGEVUSED                                                       NÕRKUSED
       
Inimesed on koostööaldid, arenemis-    Puudub kooskäimise koht, külamaja
võimelised                                              Inimeste töökohad  on  kaugemal
Ei ole töötuid                                          Külas puudub ettevõttlus
Arhailised  talukohad                             Kohati on külaelanike huvid
Haridustase hea                                     vastandlikud
Olemas on aktiivgrupp, eestvedajad      Ettevõtluse alustamine majandus-
Olemasolevad infrastruktuurid               likult raske
on rahuldavas olukorras                        Aja  puudus
Külas on looduskaitseala                      Halvadvõimalus interneti ka-
Valdav on maalähedane elustiil            sutamiseks ja  ka vähesed oskused
Kaugus keskustest: Koigist 3 km.         Mõnel inimesel madal enesehin-
Maakonnakeskusest  15 km, suu-          nang
rematest linnadest Tallinn  100km,       Halb ühistranspordi ühendus.
Tartu  89 km                                          Tühjalt seisvad suured ja lagune-
Erinevate ametioskustega inimesed       nud põllumajandushooned
On olemas kohaliku omavalitsuse
toetus
Looduslikult kaunid kohad
Enamuses haritud põllu- ja heinamaad

VÕIMALUSED                                                 OHUD

Linna lähedus                                           Euronõuded pärsivad ettevõtlust
Tallinn-Tartu maantee ääres                     Keskkonnateenistuse ranged
Rahastamisvõimalused erinevatest           eeskirjad
fondidest ja teistest allikatest                   Raskustele  allaandmine
Turismi arendamine                                  Teistele  lootmine
Alternatiivne põllumajandus,mesin-        Kohustuste, lubaduste mit-
dus , tootmine küla tarbeks  (munad        tetäitmine                                                                                
piim.väikeloomad…)                                Ajude äravool
Kohalik laste hoidmisteenus                     Ei tehta õigeid  otsuseid
Küla esindamine vallavolikogus
Koostööpartnerid
Naabrivalve, külasisene hoolekanne
Koostöö naaberküladega
On veel säilinud mõisaaegset arhitektuuri
Suurte lagunenud põllumajandushoonete
kordategemine ja kasutusse võtmine
       

Küla aktiivgrupi ning koostööaldi elanikkonna ühistegevusena on Prandi
külal eeldusi külaelu  püsimajäämisele ning  väärtustamisele. Arenemis-
võimelised külaelanikud suudavad ära  kasutada  õppimis- ja rahastamis-
võimalusi.
Küla territooriumil asub Prandi looduskaitseala, mis annab  külale võimaluse liituda maakonna turismiketiga. See omakorda loob võimalused ettevõtluse arenguks. Teiselt  poolt  paneb suured  nõuded küla korrasolekule ja annab tõuke  edasiarenemisele. Kaunis looduskeskkond  annab arengueeldused turismiettevõtluse arenemisel. Ka külastatavuse suurenemine soodustab külaelanike ühistegevust ning turismiettevõtluse  arengut  külas. See annab võimaluse  luua hooajalisi töökohti.

2 .10. KÜLA  KÄSITLEVAD  ÕIGUSAKTID

– Koigi valla  arengukava  aastateks 2007 kuni  2017
– MTÜ Prandi küla ja allikad asutamisleping 13.09.2006.a.
–    MTÜ Prandi küla ja allikad  registrisse kandmise B-kaart
–    Leping    Koigi vallavolikogu  ja MTÜ Prandi küla ja allikad vahel
 (sisaldab Koigi vallavolikogu poolt antud maa pikaajalise kasutamise õigust MTÜ-le Prandi küla ja allikad ).
–  Järvamaa Keskkonnateenistuse  poolt välja antud  luba 
 Prandi looduskaitse  alal rajatiste  uuendamise ja ehitamisega
–    MTÜ Kodukant Järvamaa ja Eesti Külaliikumise Kodukant strateegia ja
     juhendmaterjalid

3.  KÜLA  VAJADUSED

3.1.  ELULINE VAJADUS:
Puhas  joogivesi:

Probleeme on osades  majapidamistes  joogiveega, kuna suviti  jäävad
kaevud kuivaks. Koostöös  Koigi  vallaga  lahendatakse  antud  prob-
leem. Paljudes majades olevad salvkaevud tuleks asendada puurkaevudega, millel on parem vee kvaliteet ja ei ole ka nii suur oht kaevu kuivaks jäämisele.

 Reoveed:
Taludesse tuleks rajada reovete nõetekohased (keskkonnasõbralikud) kogumismahutid või imbsüsteemid.
 Külateed:
Vajadus kruusaga  lappida teedel  tekkinud  suuri auke. Hööveldada teid.
Ojasalu – Kalda vaheline  teelõik vajaks  tolmuvabaks  muutmist.
Elektrisüsteem:
Vajalik oleks renoveerida elektriliinid ja alajaamad.
3.2.  ARENGUVAJADUS:

Külamaja ehitus :
Külal   puudub  kooskäimise  koht, seega on korduvalt ülesse kerkinud külamaja ehitamise  vajadus. Prandi allikate äärde on  kahe aasta jooksul välja ehitatud   külaplats , mis   annab võimaluse suviti  ühisüritusi korraldada. Taotletud on  Koigi vallalt Prandi allikate  äärde pikaajalise maakasutuse õigust, kuhu saaks  ehitada  külamaja. Koostöös Koigi vallaga on alustatud projekteerimistööde  ettevalmistamisega.
Veebileht:
Kogukonna liikmete ning avalikkuse paremaks informeerimiseks MTÜ ja külaelanike  tegevustest on vajalik luua oma veebileht.

Reklaam:
Turismi arendamise eesmärgil on oluline Prandi looduskaitse ala tutvustamine ja küla tegevuse reklaamimine. Plaanitud on teha küla tutvustavad voldikud ja küla logoga meened.

Küla vaatamisväärsused:
Tuleb üles leida ja korrastada küla vaatamisväärsused. Külasse võiks rajada koduloomuuseumi.
        

4.  KÜLA TULEVIKUPILT

Prandi küla on aastal  2008 elujõuliste majapidamistega, stabiilse rahvaarvuga,  turvalise ja avatud keskkonnaga, sõbralik ning  ühtehoidev külakogukond.
Viie aasta pärast  sooviksime, et meil oleks:

4.1. ELANIKKOND
– on olemas oma külamaja, kus on  võimalik korraldada erinevaid üritusi, nõupäevi, kursusi, veeta vaba aega ning vahetada infot.
– külaelanikud on huvitatud  külaelu  edendamisest
– noored tunnevad  endid tegijatena ja vanad kaasalööjatena
– külas on  jätkuvalt  noori peresid ja lapsi
– küla alaliste elanike arv suureneb

4.2. INFRASTRUKTUUR
– lahendatud  on puhta joogivee probleemid
– reovete keskkonnasõbralik ärajuhtimine
– prügimajandus toimib
– teed on igal ajal sõidetavad
– tegeletakse elektriliinide ja -alajaamade kaasajastamisega

4.3. HEAKORD
–   iga talu   on  heakorrastatud  ümbrusega, majapidamistes on hooned terved ja korras
–    küla vaatamisväärsed kohad on korrastatud

4.4. MAJANDUS
–  on  arenenud  väikeettevõtlus ja külasse on tekkinud töökohti
– Prandi looduskaitseala ja külamaja baasil on välja  arenenud turism, mis
 on andnud inimestele  võimaluse realiseerida omavalmistatud  meeneid,
 korraldada toitlustamist ja majutamist  jne.
–    ühinetud on turismialase ketiga Järvamaal
5.   KÜLA ARENGULISED EELISTUSED JA ÜLESANDED
  NENDE SAAVUTAMISEKS

5.1. ELANIKKOND JA ÜHISTEGEVUS
Külaelanikud on huvitatud külaelu edendamisest ja võtavad sellest
aktiivselt osa
     –  külarahvas käib  koos, kaasatud on nii noored  kui vanad – on tekkinud traditsioonid  (tähtpäevade pidamine, talgud, valla  päevadel ja mujal küla esindamine)
– on olemas külamaja, mida aktiivselt  külaelanikud kasutavad. Korraldatakse erinevaid üritusi – nõupäevi, kursusi ning veedetakse vaba aega
    – on leitud rahaline kate projektide teostamiseks, vallavalitsus toetab nii materiaalselt  kui moraalselt
    – vabatahtliku  töö maht suureneb
  TEGEVUSED:
   –  selgitatakse välja soovitud  ühistegevus
     –   kogutakse infot projektide finantseerimise kohta erinevatest  fondidest
     – esindatakse küla erinevatel üritustel; korraldatakse ja viiakse läbi üritusi
     – luuakse koostöövõrk teiste  külaseltsidega
     – eri fondide abil ja koostöö tulemusena ehitatakse külakeskust
     – korraldatakse talguid
5.2.  INFRASTRUKTUUR, HEAKORD
      –         külas on laitmatu heakorrastustase ning  toimiv  infrastruktuur          
     – teed on  korras ja osaliselt tolmuvabad
     – ühiskasutatavad  kohad niidetud, hooldatud
     – talu ümbrused on korras  –  hooned terved ja ümbrus niidetud
TEGEVUSED:
     – tehakse tolmuvabaks küla  keskel  asuv  teelõik, tagatakse teede vähemalt  rahuldav hooldustase
     – hoitakse  korras  ja niidetuna  üldkasutatavad kohad
     – esitatakse  paremini  heakorrastatud  talusid valla poolt  korraldatavale heakorrakonkursile.

5.3. ETTEVÕTLUS
      –  külas on soodne ettevõtluskliima
     – küla läbivate teede seisund on korralik ning soosib ettevõtlust
     – Prandi allikate  ääres oleva lauda  omanik on leidnud   
otstarbeka   rakenduse  oma  hoonele

TEGEVUSED
• soovijatele  on läbi  viidud õppusi ettevõtluse käivitamiseks
• tekivad töökohad  külas
     – turismi ettevõtluses leitakse  võimalused oma  valmistatud meenete realiseerimiseks  ja pakutakse  kohalikku toitu
     – arendatakse  koostööd   külamaja kõrval oleva hoone  omanikuga
5.  INFO, MAINEKUJUNDUS
      –  Prandi  küla on mainekas, atraktiivne turistidele ning kohalikele elanikele
     – külas  asub infotahvel, kus elanikud saavad  infot
     – külal on  oma interneti kodulehekülg
     – on küla tutvustavad infovoldikud, meened, esindusvorm- küla logo kui mainekujunduseelement on  aktiivses kasutuses küla   blankettidel, meenetel
     – külal on  oma isikupärane meene

TEGEVUSED:
           –         realiseeritakse  küla logo kasutamine erinevail  maineku-  junduselementidel – blanketid, voldikud  jne.
• töötatakse välja küla esindamisel ühine esindusvorm ning atribuutika
• töötatakse välja ning realiseeritakse kohalik suveniir ja kaubamärk